Ukážka Master projektov s konkrétnymi výsledkami

Každý účastník rieši počas štúdia projekt s konkrétnymi očakávanými prínosmi schválený jeho nadriadeným a s podporou osobného konzultanta zo strany IPA.

1. ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY VYBRANÉHO PROCESU NA PRODUKTE UM
Cieľom Master práce bolo pomocou vhodných lean nástrojov optimalizovať prácu riadiacich pracovníkov na linke UM v spoločnosti zameranej na vývoj a výrobu elektromotorov a elektroniky pre bielu techniku. Hlavné ukazovatele pre zhodnotenie prínosov realizovaných v rámci Master práce riešiteľ stanovil: 1. úsporu počtu riadiacich pracovníkov – zoraďovačov, 2. úspora mzdových nákladov a 3. zvýšenie parciálnej produktivity na danej linke. Master prácou poukázal na 58 % potenciálne úspory nákladov prerozdelením činností pracovníkov na jednotlivých pracovných miestach a v efektívnejšom využití potenciálu pracovníkov na jednotlivých výrobných linkách. Zároveň všetky zmeny je možné realizovať s kontinuálnym vzdelávaním riadiacich pracovníkov.


2. ZVÝŠENIE PREVÁDZKYSCHOPNOSTI ROTAČNÝCH PECÍ
Hlavným dôvodom Master projektu bolo: 1. nájsť kritické strojné zariadenia, ktoré spôsobujú najväčšie prestoje rotačných pecí, 2. znížiť náklady na prestojoch a 3. znížiť poruchovosť týchto zariadení. Navrhované riešenia sa týkali nielen strojných zariadení, ale aj personálu, ktorí sa o tieto zariadenia stará. Základom pre výpočet boli vypočítané straty v pôvodnom a novom stave evidované v informačnom podnikovom systéme. Z nazbieraných údajov sa určili strojné zariadenia, ktoré výpadky spôsobujú. Na prevádzke rotačných pecí sa nápravnými opatreniami ušetrili straty znížením prestojov v hodnote 26 897 €.


3. INOVÁCIA RIADENIA MEDZIOPERAČNEJ KVALITY
Master práca spočívala vo vytvorení nového funkčného modelu medzioperačnej kontroly kvality, zhodnotení, analyzovaní a inovácii existujúceho kontrolného systému svetového automobilového dodávateľa. Z analýz riešiteľ dospel k záveru, že medzioperačná kvalita vo výrobe spojkového zariadenia kladie dôraz na zaznamenávanie parametrov výrobku do DKVO, čo je z časového hľadiska neefektívne a nevykazuje žiadnu skutočnú hodnotu. Ďalším záverom bola zle nastavená komunikácia medzi výrobou a kontrolou, čo malo za následok nedostatok informácií o problémových miestach vo výrobe a zbytočne zdĺhavé riešenie výrobných problémov. Riešením bolo vytvorenie nových dokumentov ZKK a RACI matice, ktorá umožnila zamestnancom pružnejšie reagovať na nečakané situácie vo výrobe.

4. ZVÝŠENIE EFEKTIVITY PRÁCE ÚDRŽBY NA MONTÁŽNEJ LINKE
Cieľom práce bolo zefektívnenie konkrétnej montážnej linky, ktorá je strategickým zariadením v spoločnosti a teda najviac ovplyvňuje náklady firmy. Prvým krokom k zefektívneniu montážnej linky bolo vytvoriť a navrhnúť metodiku postupného zlepšovania, odhalenie koreňových príčin, ktoré znižovali efektívnosť linky a prijatie nápravných opatrení na zlepšenie stavu. Projekt bol zameraný na zvýšenie efektivity práce údržby tak, aby boli dosiahnuté zlepšenia v čiastkových ukazovateľoch dostupnosti a poruchovosti s prínosom do celkového OEE (Overall Equipment Effectiveness). Celková úspora bola 24 000 €.
 
 
5. ZVÝŠENIE VÝKONU A STABILITY CYKLOVÉHO ČASU V RÁMCI MATERIÁLOVÉHO TOKU PRE VYBRANÝ PRODUKT
Riešiteľka sa zamerala na zvýšenie stability a výkonnosti cyklového času (CT) pre zabezpečenie požiadaviek zákazníka a globálneho štandardu spoločnosti. K cieľu postupovala prostredníctvom vytvorenia lepších podmienok pre výrobný proces odstránením plytvania, ktoré znižujú stabilitu a výkonnosť CT a zlepšením štandardov. Zostavila medzinárodný tím, v ktorom boli zadefinované problémy. Dôležitým vstupným bodom bolo stanovenie ideálneho cyklového času, od ktorého sa odvíjali následne návrhy riešenia. Po zavedení riešenia controling vyčíslil celkove úspory zrealizovanými zlepšeniami v hodnote 33 289,98 € s ročnou návratnosťou. 
 
 
6. OPTIMALIZÁCIA LOGISTICKÉHO PLÁNOVANIA A ÚDAJOV V SAP-E
V projekte išlo o to, aby sa znížili náklady na expresné prepravy externým zákazníkom z dôvodu chýbajúcich komponentov, znížilo sa množstvo sklzov jednotlivých komponentov vyrábaných na prevádzke, optimalizovala sa výška zásob a zaviedlo sa sekvenčné plánovanie na oddelení Kaliareň. Súčasťou projektovej práce bolo jednoznačné zhodnotenie ekonomických prínosov navrhnutých a zrealizovaných opatrení v celkovej výške 37 949 €. Projekt priniesol aj neekonomické prínosy, a to: zlepšenie spolupráce ľudí z viacerých oddelení, učenie sa navzájom, pochopenie procesov na iných oddeleniach, či chuť pre riešenie aktuálnych problémov. Týmto projektom sa vytvorili základy pre ďalšie zlepšovanie procesov a optimalizáciu celého systému.