Program Master štúdia

       

08:30 - 16:00

Správne zmeny správne*

✓ Úvod do štúdia
✓ Manažment zmeny
✓ Podniková kultúra

1 deň - september

Róbert Debnár
08:30 - 16:00

Manažment zmeny -  zmena myslenia a budovanie návykov**

✓ Príprava ľudí na zmenu
✓ Techniky prekonania odporu voči zmene
✓ Zmena postojov a návykov

1 deň - september

Henrich Chomist
08:30 - 16:00

Praktická cesta k Industry 4.0*

✓ Ako zistiť stav pripravenosti firmy na Industry 4.0
✓ Analýza stavu podniku v oblasti Industry 4.0
✓ Smart factory, Robotika 4.0, Údržba 4.0 a Logistika 4.0

1 deň - október

Bronislav Balga
08:30 - 16:00

Štíhly projektový manažment a zadefinovanie Master prác*

✓ Prečo uplatňovať projektový manažment
✓ Projektové riadenie
✓ Fázy projektu, tvorba a riadenie projektového tímu

1 deň - október

Róbert Debnár
08:30 - 16:00

Sila argumentácie a vyjednávania**

✓ Typy ľudí z pohľadu argumentácie a vnímania
✓ Ako vzbudiť prirodzený rešpekt a dôveru
✓ Asertívna komunikácia a asertívne správanie z pohľadu vyjednávania

1 deň - november

Martina Jankolová
08:30 - 16:00

Umenie pýtať sa a viesť diskusiu**

✓ Umenie aktívneho počúvania
✓ Zdolávanie námietok, výhovoriek a argumentov
✓ Vyjednávanie v náročných podmienkach a vyjednávanie s problematickými ľuďmi

1 deň - november

Martina Jankolová
08:30 - 16:00

Analýza procesov s využitím value stream mapy*

✓ Základné princípy VSM a špecifiká mapovania VSM 4.0
✓ Identifikácia príležitosti k zlepšeniu v mape súčasného stavu
✓ Základné princípy pre transformáciu / ValueStream Design

2 dni - december

Lukáš Richter
08:30 - 16:00

Zlepšovanie procesov a techniky riešenia problémov*

✓ význam zlepšovania procesov
✓ Plytvania vo výrobe a zber dát priamo vo výrobe
✓ Popis problémov, analýza príčin a návrh opatrení s preverením

2 dni - január

Lukáš Richter
08:30 - 16:00

Konštruktívna spätná väzba**

✓ Efektívna komunikácia a pravidlá zrozumiteľnej komunikácie
✓ Význam a techniky aktívneho počúvania
✓ Zásady spätnej väzby, jej poskytnutie a prijímanie

1 deň - február

Henrich Chomist
08:30 - 16:00

Motiváciou k úspechu**

✓ Efektívne fungujúci tím
✓ Funkcia manažmentu pri motivácii
✓ Zdroje a teórie motivácie a ich aplikácia do praxe

1 deň - február

Henrich Chomist

08:30 - 16:00

Produktívne a systematicky udržiavané zariadenie*

✓ Štíhle zariadenie a štíhla údržba
✓ OEE –celková efektivita zariadenia
✓ Plánovaná a autonómna údržba

2 dni - marec

Ľudovít Boledovič
08:30 - 16:00

Majster prezentačných zručností**

✓ Príprava a realizácia presvedčivej prezentácie
✓ Kritické miesta a všeobecné problémy pri prezentácii
✓ Prekonávanie trémy v súvislosti s prezentáciou

1 deň - apríl

Henrich Chomist
08:30 - 16:00

Kontrolný deň - písomný test + prezentácia Master prác

1 deň - apríl

Róbert Debnár
08:30 - 16:00

Časový manažment**

✓ Hlavné príčiny preťaženia operatívou
✓ Ako pracovať menej a dosahovať lepšie výsledky
✓ Ako zladiť prácu s osobným životom

1 deň - máj

Ján Košturiak
08:30 - 16:00

Tajomstvo emocionality**

✓ Emocionálna inteligencia ako nástroj úspechu
✓ Rozdiel medzi IQ a EQ
✓ Techniky na zvládanie emócií a zlepšenie empatie

1 deň - máj

Henrich Chomist
08:30 - 16:00

Produktívne pracovisko*

✓ Systematický postup znižovania prácnosti
✓ Záznam informácií o procese a identifikácia plytvania v operácií
✓ Analýza operácií a projektovanie ergonomického pracoviska

2 dni - jún

Jozef Krišťak
08:30 - 16:00

Kvalita na pracovisku*

✓ Kvalita a jej širšie súvislosti
✓ Nástroje na systematické zabezpečovanie kvality
✓ Praktické vyskúšanie nástrojov

2 dni - júl

Ján Burieta
08:30 - 16:00

Štíhla logistika*

✓ Čo je to štíhla logistika a ako sa k nej dostať
✓ Návrh riešení zadefinovaných úzkych miest
✓ Logistika a základné pravidlá pre analýzu a riadenie zásob​

2 dni - september

Ján Juroš
08:30 - 16:00

Záverečná obhajoba

1 deň - december

Róbert Debnár

* Hard/odborné moduly organizované v jednotlivých spoločnostiach účastníkov sú zamerané na riešenie problémov v daných oblastiach. Riešenia postupujú priebežne - analýza, návrh a realizácia. Školenia sú zamerané najmä na akciu; teoretické materiály sa účastníkom poskytujú vopred a následne sa podrobne preštudujú len tie časti, ktoré budú priamo slúžiť na riešenie problémov. Absolvent získa praktické skúsenosti s riešením problémov v jednotlivých oblastiach. 
 
** Počas soft/manažérskych modulov organizovaných v priestoroch IPA Slovakia v Žiline sa riešia praktické problémy jednotlivých spoločností a účastník preberá zo školenia aj pokyny a akčné plány na zlepšenie alebo praktickú realizáciu danej témy v spoločnosti.